Sheet 1Sheet 2Sheet 3Sheet 4
8:00
 
8:30

Kurs/Verband

SwissCurling

Kurs/Verband

SwissCurling

Kurs/Verband

SwissCurling

Kurs/Verband

SwissCurling

 
9:00
 
9:30
 
10:00
 
10:30

Kurs/Verband

SwissCurling

Kurs/Verband

SwissCurling

Kurs/Verband

SwissCurling

Kurs/Verband

SwissCurling

 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00

Eisaufbereitung

Eisaufbereitung

Eisaufbereitung

Eisaufbereitung

Eisaufbereitung

Eisaufbereitung

Eisaufbereitung

Eisaufbereitung

 
13:30
 
14:00

Sommerpass

AP/MB

 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00

Eisaufbereitung

Eisaufbereitung

Eisaufbereitung

Eisaufbereitung

Eisaufbereitung

Eisaufbereitung

Eisaufbereitung

Eisaufbereitung

 
18:30
 
19:00
 

Training CCA

Germann

19:30
 
20:00
 
20:30
 
21:00
 
21:30